A Mária kongregáció - A keresztény szabadság főiskolája

-
Honlapra készült
A-Sajátkezüleg írta/diktálta

Prédikáció lányoknak a Mária kongregációba való felvételkor

1912, Ősz

I.

A (Mária) kongregáció a kegyelmek számos segéderejét közvetíti Nektek. Ezen első állításom helyessége kétségtelennek bizonyul, ha megállapítjuk, hogy a kongregáció nektek egy olyan védelmező úrnőt ad, aki

1. mélyen megérti szellemi ínségünket,
2. elegendő hatalommal rendelkezik és
3. kegyelmi adományokkal őszintén segíteni akar gondjainkon.

/.../

De hát valóban segítségre szorulunk?

Amikor még iskolába jártunk, igen, akkor mások segítségére voltunk utalva. De most vége a gyámkodás idejének, most elkezdünk a saját lábainkra állni; most elkezdünk önállóan élni. Hogy lehet itt segítségre szorulásról beszélni?

Talán-talán így van ez, ahogy gondolod a testi életedre, a testi szükségleteidre való tekintettel. De most nem erről beszélünk; itt most a kegyelmi életünkről van szó.

Valóban nem szorulunánk segítségre?

Ehhez jön, hogy az iskolából kikerülve szokásosan megkezdődik az élet „Sturm und Drang” viharos korszaka. Hamarosan elmúlnak a gyermekkor arany napjai, ahol nem ismertük az alacsonyabb ösztönök fojtogató nyomását. Olyan érzések, hangulatok, indulatok jönnek ránk, amiket nem tudunk magunknak megmagyarázni. Örvénylik, forrong, sistereg a belső világunk, minden erjedésben, minden izgalomban van – és el akar szabadulni.

Egészen mások vagyunk, mint korábban, nem akarunk ilyenek lenni, de mégis ilyenek vagyunk. Mindez egészen sajátos benyomást tesz ránk. Tűnődünk, álmodozunk, töprengünk önmagunkon és érzéseinken és gondolatainkon. Életünk egyik fordulópontján állunk. Egy hatalmas hasadás tátong bensőnkben, egy mély ellentmondás, mely egész emberi lényünket irgalmatlanul szétszakítja. A felébredő állat, a lázadó alsóbb ösztönök éhes kutyafalkaként nekiesnek mindannak, amit eddig tilosnak és bűnösnek tartottunk. Minden támadásuk támadás a kegyelmi életünk ellen. És itt kell, hogy meg tudjuk állni a helyünket nekünk, gyenge és tapasztalatlan ember-gyerekeknek.

Ó, ismerjük csak be nyíltan, hogy soha nem voltunk jobban gyámoltalan, segítségre szoruló gyermekek, mint most. Oly félelmetes erővel meg tud ragadni bennünket az érzékiség, hogy nyitott szemmel rohanunk a vesztünkbe, mint madár repül a kígyó szájába, aki őt pillantásával megbabonázta.

Igen, mennyei anyánk, ismerjük és szívesen elismerjük nyomorúságunkat és gyengeségünket, szeretnénk kifelé is úgy helytállni mint kidolgozott jellemek. Csak egy dolog vígasztal és bátorít bennünket, hogy Te jobban átlátod és megérted gyámoltalan állapotunkat, mint mi saját magunk.

Igen, Mária, anyánk megérti ínségünket. De vajon tud és akar nekünk segíteni?
Ha tudni akarod, hogy Mária akar-e segíteni rajtunk, akkor kérdezz meg egy anyát, akinek van egy gyámoltalan gyermeke; kérdezd meg őt, akinek a gyermeke komolyan és hűségesen teljesíteni akarja minden gyermeki kötelességét, úgy, ahogy mi mindannyian elhatároztuk, hogy Máriának hűséges gyermekei leszünk.
Mária akar nekünk segíteni.

Mária képes segíteni rajtunk. Vagy talán Isten, aki anyai szívet adott neki, megtagadná tőle a megfelelő anyai hatalmat?

II.

A keresztény szabadság a kegyelem műve; de ugyanolyan lényegesen a mi tevékenységünk műve is. Nekünk önmagunkat kell megváltanunk, szigorú önnevelésre kell fognunk magunkat. Minden képességünket az egész vonalon céltudatosan iskolázni és gyakorlatoztatni kell, hogy mindig harcrakészek legyünk. Nekünk magunknak kell a szenvedélyek láncait összetörni, nekünk magunknak kell meghódítanunk belső világunkat. Méterről méterre nekünk kell felszabadítani és függetlenné tenni magunkat a bénító bilincsektől, melyekkel a külvilág megpróbálja gúzsbakötni szabad erkölcsi életünket, tervszerű lelki munkánkat. Ez az egyetlen út, mely célhoz vezet. Ha ezen járunk, akkor vallásosságunk nem tesz bennünket hasznavehetetlenné a gyakorlati élet számára. Ellenkezőleg, éppen mert az igaz vallásosság, az igaz szabadság után törekszünk, éppen ezért a hivatásunkban megelőzünk másokat ügyességben és örömben; éppen ezért vagy hálás és engedelmes leány, elviselhető testvér, használható szolgálólány.

Nos, a (Mária) kongregáció hogyan próbál bennünket e kemény küzdelemben lelkesíteni és gyakorolni. A sok eszközből csak kettőt akarok említeni.

1. Állandóan szemünk elé tartja Máriát mint pedagógiailag hatékony példaképet.
2. Szabályozza (biztosítja) a szentségek használatát mint szent vallásunk pedagógiailag hatékony eszközeit.

Mindannyian tapasztalatból tudjuk, hogy a szavak tanítanak, a példák vonzanak. Egy nagy példakép képes magával ragadni bennünket és bénult szellemi energiáinkat, tettvágyunkat a legmagasabbra feltüzelni.

Ilyen példaképünk van Máriában. Egész lényéből egyedülállóan nagyszerű harmónia sugárzik felénk. Teste a lelkének, lelke Istennek teljesen alá van vetve. Mint az Úr hűséges szolgálója megharcolta szellemi harcát és kitartóan megbirkózott Istentől kapott feladataival. Milyen bátran átküzdötte magát minden rejtélyen és ellentmondáson, melyeket isteni fia élete adott, keresztül a borzasztó-félelmetes sejtéseken, melyek őt egy teljes emberi életén át kínozták egészen a golgotai vértanúság órájáig.

Így lett bensője egyre tisztább, egyre gazdagabb és mélyebb úgy, hogy mára az emberi-isteni tökéletesség legmagasabb mintaképeként áll előttünk.

Eszményünk mennyire benépesíti képzeletünket nemes képekkel, mennyire felemeli értelmünket és termékennyé teszi erkölcsi akaratunkat és törekvésünket. Óriás léptekkel kellene haladnunk az önnevelés útján, ha Mária képét állandóan a szemünk előtt tartanánk.

Ezért a (Mária) kongregáció nem fárad bele, hogy ezt a képet gyakori előadásokban állandóan újra elénk fesse. Ezért igényli tőlünk, hogy naponta legalább egyszer gondoljunk rá még pedig térdelve, mialatt ez előírt egyesületi imánkat imádkozzuk esténként. A kongreganista társnők jó példája ösztönzően hat; elrettentően hat a (Mária) kongregációból való kizárás tudata, ha legalább bizonyos mértékben nem hasonltunk Mária képmására.

Lassanként így mutatkozik majd meg az élet, növekedés, siker. Minden megnyert küzdelem igaz örömet ébreszt, minden öröm lendületet ad és erősíti tettvágyunkat. Ezért nincs idő kínzó gondokkal, meg nem engedett gondolatokkal és képzelődésekkel foglalkozni. A kicsinyes aggodalmaskodást és szűkkeblűséget így csírájában elfojtják.

A gyakori önkontroll: gyónás előírása segít, hogy elkerüljük önmagunk becsapását. Az örök igazság fényével át kell vizsgálnunk bensőnk titkos redőit és sarkait és viselkedésünket Mária viselkedésén kell ellenőrizni. A kisiklások megbánása után szakavatott lelki vezetés mellett haditervet készítünk a következő hétre.

Végül, hogy erőinket a legmagasabb teljesítőképességre ösztönözzük, a (Mária) kongregáció előírja a gyakori szentáldozást. Ezért vesszük az isteni testet, mely anyánk és patrónánk saját testéből és véréből származik. Ez az istenember akar lelkünk tápláléka lenni. Nézzétek, ilyen módon vezet be az önnevelésbe bennünket a (Mária) kongregáció.

Nos megkérdezlek Benneteket fejtegetéseim végén: Meg vagytok-e velem együtt győződve arról, hogy a Mária-Kongregáció - úgy mint eddig - alkalmas arra, hogy tagjai számára a keresztény szabadság főiskolája legyen? Gondolom, igen. Ezért boldognak mondalak Benneteket, szülők, akik ebbe az iskolába küldtétek lányaitokat. Milyen könnyű lesz Nektek majd a felelősség, mellyel majd Isten ítélő széke előtt számot kell adnotok gyermekeitekről.

Boldognak mondom az egész plébániát. Engedjék meg, hogy idézzek egy mondást a Mária Kongresszusról: Ahogy egy önmagáról megfeledkezett asszony démoni hatalommal a férfit az érzékiség iszapjába lehúzza, ugyanígy - csak fordítva - Mária egy igaz gyermeke a fiatalemberek mentőangyala lesz. A legbuzgóbb papnál, a legmegrendítőbb prédikációnál jobban segít ő az ifjúság tisztaságának megőrzésében vagy visszaszerzésében.

Valóban úgy van, mintha (Mária igaz gyermeke) jelenlétében (a férfi) valamennyi ösztöne elhallgatna; igen, mintha csak a puszta rágondolás is egy jobb embert ébresztene fel benne. Nagy megnyugvás fogja el. Továbbá korábban soha nem tapasztalt önkéntes odaadást érez Isten és a vallás, a legmagasabb és örök eszmények iránt, melyeket e lányban - legalább részben - megtestesülve lát. Fiatalembereink világa egy csapásra vallásossá és erkölcsössé válna, ha minden leányunk Mária igaz gyermekévé lenne.

Nemde igazam van, ha szerencsét kívánok Önöknek e szép számú Mária-gyermekhez.
De elsősorban Nektek kívánok szerencsét Mária-gyermekek. Biztosan kemények voltak a szavak ma az önnevelésről. Úgy hallatszott a fületekben mint harci trombitaszó.

Kentenich atya papszentelése utáni eddig nyilvánosságra hozott beszédeiből ez a harmadik máriás prédikáció. A szituáció ismert: az iskolát befejező leányok belépnek a Mária kongregációba. Ezen az ünnepen mond Kentenich atya beszédet.

A Mária kongregációt a keresztény szabadság főiskolájaként állítja be. Egy kiválóan használható út, mely legnagyobb kincsként Máriát ajándékozza nekünk. Ezzel a gondolatmenetet megtaláljuk a pár hónappal későbbi Előalapító okiratra, melyben szintén a keresztény szabadságot, szintén az önnevelést és szintén a máriásságot hangoztatja. ("Magunkat Mária oltalma alatt szilárd, szabad, papi jellemmé nevelni")

A két előadás valóban nem lehetett időben túl messze egymástól. Bár Kentenich atya - szokásával ellentétben - nem dátumozta meg ezt a prédikációját, a végén idéz egy bizonyos „Mária Kongresszusról”, mely 1912 augusztusában volt Trierben. Tehát ez a prédikáció nyár végére vagy ősz elejére tehető, közel az Előalapító okirat október végi időpontjához.

Érezzük azt melegséget, ahogyan Kentenich atya a Mária kongregációról beszél. A későbbi történések mutatják nekünk, hogy a szívéből szólt, hogy valóban a Mária kongregációt egy kiváló eszköznek tartotta. Hiszen a gimnázium spirituálisaként az első előadásától kezdve addig nem nyugodott, míg a missziós egyesület alapítása után 1914. április 14-én végre sor kerülhetett a schönstatti gimnázium falai közt is egy Mária kongregáció - az ő Mária kongregációjának - alapítására, melyből aztán a Schönstatt-mozgalom virágzott ki.
Csermák Kálmán